ادبیات فارسی 2     شهریور 88

        * دانش های ادبی:    (3)

1-آرایه ی اسلوب معادله را دربیت زیر توضیح دهید.   (5/0)

دوداگربالانشیند ،کسرشأن شعله نیست / جای چشم ابرونگیرد ، گرچه اوبالاتراست .

 

2-مفهوم درس«به سوی تخت جمشید»رابنویسید.   (5/0)

3-نویسنده ی آثارزیررابنویسید.   (1)

بچه های آسمان :                      چشم هایش:           

حمله ی حیدری:                       سایه ی عمر:                   

4-عبارت های «سماق مکیدن  ،  چند مرده حلاج بودن » کنایه از چیست ؟   (1)

 

* درک مطلب : با توجه به شعر و نثرهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید .   (4)

هر نیمه شب آسمان ستوه آید /  از گریه ی سخت و ناله ی زارم .

زقلب سپه اندر آشفت توس /  بزد اسب کاید بر اشکبوس.

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟ داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .

1-چرا آسمان عاجز می شود ؟   (0.75)

2-منظور از کلمات «قلب ، بزد» چیست ؟   (1)

3-چه کسی می خواست نزد اشکبوس بیاید ؟   (0.5)

4-چرا باغ بی برگی زیباست ؟   (0.75)

5-مقصود از واژه های «باغ ، میوه ها» چیست ؟   (1)

 

            * خود آزمایی:  پاسخ پرسش های زیر را بنویسید .   (4)

1-علت تغییر رفتار طه حسین چه بود؟   (1)

2-عبارت« شلخته دروکنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید» یعنی چه؟   (1)

 

3-کوزت برای غلبه بر ترس ودلهره ی خود چه تدبیری اندیشید ؟   (1)

 

4-با توجه به شعر «انتظار» چه شباهتی میان جنگ بدر وقیام مهدی (عج) وجود دارد؟   (1)

 

             * معنی شعرونثر های زیر را به نثر فارسی امروزی بنویسید.   (6)

1-به نام آن خدای که ذکر او مرهم دل مجروح است.   (0.5)

 

2-لاجرم سپر بینداخت وازمیدان بگریخت.   (5/0)

3-سرکش مشوکه چون شمع ازغیرتت بسوزد  /  دلبر که در کف او موم است سنگ خارا .   (1)

 

4-دلا!تاکی دراین زندان فریب این وآن بینی؟ / یکی زین چاه ظلمانی برون شوتا جهان بینی .  (1)

 

 

5-بروطواف دلی کن که کعبه ی مخفی است / که آن خلیل بنا کردواین خدا خود ساخت.   (1)

 

 

6-چاه ازآن زمان که تو درآن گریستی ، جوشان است، لبخند تو اجازه ی زندگی است.   (1)

 

7-الهی!من غریبم وذکرتوغریب و من باذکرتو الف گرفته ام ؛ زیرا که غریب باغریب الف می گیرد.  (1)

 

 

              * معنی لغات مشخص شده رابنویسید.  (2)

ازایوان که طارمی چوبی داشت.    مقرنس هاورواق هاوغرفه ها .     

آن حرف رادرزوایاوخفایای خاطرومخّیله نشخوارکردم.

 

 حسّ شرافتمندی،مناعت،اعتمادبه نفس.    چندخلنگ خشک.    کَت وبغلش رامی بندند.   عموتم روپوش مندرس خودرا به بیمارداد.

         

             * شعر حفظی:  بیت های زیرراکامل کنید.  (1)

مابه  فلک بوده ایم یار  ………………..  /  بازهمان جا رویم جمله که آن ……… ماست.

عشق  ……….  درنهاد ما نهاد  /  جان ما دربوته ی ………   نهاد.

                     در پناه حق پیروز باشید                                                     جمع نمره:     20